Bothnian Arc - Together we are more
 

Samverkan

Bothnian Arc

Regional samverkan

Tornedalsrådet

Bothnian Arc och Tornedalsrådet har samverkat under flera års tid.  Vi har genomfört projekt och aktiviteter tillsammans med regionens andra aktörer, t ex International Matchmaking evenemang, Globaliserings konferens och kartläggningar inom BioEnergi. För att stärka hela svensk-finsk-norska gränsregionen och på längre sikt samordna allt fler aktiviteter så strävar orgnisationerna efter att bygga ut den gemensamma plattformen som startats genom bildandet av Euregio Arctica. Vår avsikt under de kommande åren är att ytterligare stärka vårt samarbete.
Mer information om Tornedalsrådet: www.tornedalen.org

 

Nordkalottrådet

Nordkalottrådet är en av de Nordiska Ministerrådets gränsregionala samarbetsorganisationerna i Norden. Geografiskt omfattar Nordkalotten Nordland, Troms och Finnmark fylken i Norge, landskapet Lappland i Finland och Norrbottens län i Sverige. Representanter för de regionalpolitiskt ansvariga myndigheterna och näringslivet i dessa regioner medverkar i Nordkalottrådet. Rådet kan därför karaktäriseras som ett gränsregionalt partnerskap mellan myndigheter och näringsliv. Bothnian Arc och Tornedalsrådet samarbetar med Nordkalottrådet inom det gemensamma gränsområdet.
Mer information om Nordkalottrådet: www.nordkalottradet.org

 

Nordkalottens Gränstjänst

Nordkalottens Gränstjänst är sakkunnig i gränsproblematik, förmedlar information, ger råd till privatpersoner, företag samt organisationer som har verksamhet över landgränsen mellan Finland/Sverige och Finland/Norge. Nordkalottens Gränstjänst ska arbeta för att främja Nordisk mobilitet, upptäcka gränshinder och vara behjälplig för att undanröja dessa.

Mer information om Nordkalottens Gränstjänst: www.granstjanst.net

Internationell samverkan

Nordiska Ministerrådet

Nordiska Ministerrådet är de nordiska regeringarnas samarbetsorgan, där representanter för de nordiska regeringarna möts för politiska diskussioner och för beslut om till exempel nordiska konventioner och för att genomföra annat angeläget samarbete. Viktiga uppgifter för ministerrådet är att undanröja gränshinder, främja forskning och innovation samt att värna om den nordiska miljön och kulturen. Nordiska Ministerrådet stöder Bothnian Arc:s gränsöverskridande samarbete.
Mer information om Nordiska Ministerrådet: www.norden.org

 

AEBR (Association of European Border Regions)

AEBR är en sammanslutning för gränsöverskridande organisationer rund om i Europa. Bothnian Arc och Tornedalsrådet delar medlemskap i AEBR. Bothnian Arc och Tornedalsrådet har en ledamot och ersättare i AEBR:s styrelse.
Mer information om AEBR: www.aebr.net

 

NSPA (Northern Sparsely Populated Areas Foresight)

Nätverket NSPA omfattar 14 regioner i norra Sverige, Finland och Norge som har liknande förhållanden och gemensamma målsättningar. I samarbetet ingår åtgårder för att öka medvetenheten om regionen inom EU, påverkan i EU:s politik och byggandet av platform för gemensam verksamhet. Bothnian Arc deltar aktivt i nätverket.
Mer information om NSPA: www.nspa-network.eu

Regional

Näringslivsutveckling

Turism

Utbildning och forskning

Energi och Bioenergi

Miljö