Bothnian Arc - Together we are more
 

Päättyneet projektit

Målsättning med projektet är att kartlägga nuläge och utvecklingsbehov för gränsregionernas offentliga tjänster samt regionens mervärde. I projektet ingår också utbyte av erfarenheter för att hitta bästa praxis. Utöver Bothnian Arc deltar 10 Europeiska gränsregioner i projektet.   Projekttid: 1.1.2017-31.3.2019   Huvudfinansiär: ESPON 2020 Cooperation Programme   Rapporter: ESPON CPS 01 Main Report ESPON CPS 10 Scientific Report Annex VI Bothnian Arc Mera information och flera rapporter: www.espon.eu/CPS   Kontaktuppgifter: Heikki Aalto, Bothnian Arc E-post: ...

Read More

Projektets målsättning är att öka konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet i livsmedelsföretag inom de nordligaste delarna av Finland, Sverige och Norge.   Projekttid: 2015-2018   Samarbetspartner: Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten från Sverige, Pro Agria Oulu ry/Oulun Maa-ja kotitalousnaiset från Finland och NIBO Tromsö från Norge. Bothnian Arcs VD ingår i styrgruppen.   Huvudfinansiär: Interreg Nord programmet   Rapporter: Ny mat från Arctic Slutrapport 20181031 Ny mat från Arctic Bilder från aktiviteter 2015 -2018   Kontaktuppgifter: Bothnian Arc: Heikki Aalto; ...

Read More

Målsättningen är nätverksbyggande, kunskap- och erfarenhetsutbyte samt aktivering av aktörer till gränsöverskridande samarbete för att minska ungdomsarbetslösheten.   Projekttid: 2014, 2016-2017   Samarbetspartner: Nordiska Ministerrådet, AEBR, gränsregioner från Norden, Baltiska länder och Ryssland.   Huvudfinansiär: Nordiska Ministerrådet   Kontaktpersoner: Heikki Aalto, Bothnian Arc;   Mera information: www.comunyouth.org...

Read More

Projektets övergripande syfte var att öka gränsöverskridande arbetet inom energieffektiviseringsområdet för att öka såväl ekonomiskt som socialt utveckling inom ENPIs programområde. För att lyckas med detta ska projektet öka kunskapen om energieffektivisering och dess metoder samt öka affärsverksamheten inom området. Målet med projektet var att etablera ett nätverk som genererar kunskapsutbyte, metodutbyte och praktisk genomförandekunskap inom området mellan Södra Kolahalvön, Finska Lappland och Svenska Norrbotten.   Huvudfinansiärer: Kolarctic...

Read More

Projektets målsättning var att utveckla livsmedelsindustrin i norra Sverige, norra Finland och norra Norge genom att upprätta en plattform och ett nätverk för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan livsmedelsproducenter över gränsen.   Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord   Samarbetspartner: Hushållningssällskapet Rådgivning Nord, Pro Agria Oulu ry/Maatalousnaiset, Bioforsk Nord Holt   Projekttid: 2013-03-01 -- 2014-06-30   Kontaktpersoner: Helena Zimmer, Hushållningssällskapet; helena.zimmer(at)hush.se Maija-Liisa Tausta-Ojala, Pro Agria Oulu; maija-liisa.tausta-ojala(at)proagria.fi Heikki Aalto, Bothnian Arc; heikki.aalto(at)bothnianarc.net...

Read More

Målsättningen med förstudien var att aktivera Båttenviksbågeregionens aktörer till gränsöverskridande innovationssamarbete och planering av gemensamma projekt.   Projekttid: 2014-01-01 -- 2014-06-30   Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord   Samarbetspartner: Uleåborgs universitet/Center for Internet Exellence, Bothnian Arc, Luleå kommun, Luleå Science Park/Luleå Näringsliv AB   Kontaktpersoner: Heikki Aalto, Bothnian Arc; heikki.aalto(at)bothnianarc.net...

Read More

Projektets målsättning var att utveckla verksamhetsmodeller och rekommendationer för implementering av gränsregionala innovationsstrategier till regionala och statliga beslutsfattare och aktörer.   Huvudfinansiär: OECD   Samarbetspartner: Helsinki-Tallin EUREGIO, Top Technology ELAt Region, Öresund Region, Nordregio, Hedmark-Dalarna, Bothnian Arc.   Projekttid: 2012-09-01--2014-02-28   Rapporter: OEDC Reviews of Regional Innovation - Regions and Innovation; Collaborating across Borders The Case of the Bothnian Arc - Regions and Innovation; Collaborating across Borders   Kontaktperson: Heikki Aalto; heikki.aalto(at)bothnianarc.net...

Read More

Projektets målsättning var att utveckla Bothnian Corridor genom ökning av gemensam planering, användning och nyttjande. Samarbetspartner kom från Sverige, Finland, Norge, Tyskland och Polen. Lead Partner var Region Västerbotten.   Huvudfinansiär: Baltic Sea Region Programme   Projekttid: 08.08.2011-31.03.2014   Mera information: www.bothniangreen.se...

Read More

Projektets målsättning var att utveckla kompetens och utbildningsmässigt samarbete i logistiksektor inom Barentsregionen. Samarbetspartner var Uleåborgs universitet, Luleå Tekniska universitet, hamnar i Uleåborg och Kemi, Associationof Suppliers for Oil and Gas Industry "Murmanshelf", Non-commercial organization "Arctic Centre for Training of Oil and Gas Specialists", Non-commercial partnership "Education, Innovation and Scientific-Research Union Socium+" ja The Ministry of Economic Development of the Murmansk region.   Huvudfinansiär: Kolarctic EMPI CBC-program   Projekttid:...

Read More

Projektets målsättning var att förstärka och utveckla Bottenvikens område och dess öar som viktiga besöksmål och som en resurs för näringslivet. Samarbetspartner var Metsähallitus (Forststyrelsen), städerna Kalajoki och Karleby, Uleåborgsregion, Iilaakso Oy, Kemi-Tornio Regional Development Acency, kommunerna Skellefteå, Luleå, Piteå, Kalix och Haparanda, Bothnian Arc.   Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord   Projekttid: 2011-05-01--2014-04-30   Kontaktuppgifter: Bothnian Arc, Heikki Aalto; heikki.aalto(at)bothnianarc.net   Mer information: www.visitbothnianbay.com...

Read More

Projektets målsättning var att samla det gränsöverskridande kunnandet för att utveckla ett gemensamt koncept av näringslivstjänster. Detta sker i nära samarbete med lokala och närliggande företag. Syftet var att stärka konkurrenskraften inom den befintliga näringslivet samt att företag från större geografiskt område ska kunna använda sig av kunskaperna när de planerar affärsrelationer över gränsen.   Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord   Projekttid: 2012-09-01--2014-04-30   Hemsida: www.bothnianbusiness.se...

Read More

Projektets målsättning var att öka exportmognaden och -omsättningen hos regionala små- och medelstora företag och därmed öka handeln inom norra Norge, norra Finland och norra Sverige.  Samarbetspartner var Norrbottens Handelskammare Service AB, Business Oulu, Handelskammare Service AC län AB, Naeringsforeningen i Tromsöregionen, Bedriftskompetanse AS, Hammerfest Naeringsforening ja Narvik Naeringsforum.   Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord   Projekttid: 01.04.2011-31.12.2013    ...

Read More

Projektets målsättning var att utveckla affärslivets samarbete inom norra Sverige, norra Finland och norra Norge samt att hjälpa företag i deras internationaliseringsprosesser. I projektet deltog från Sverige kommunerna Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn, ALMI Nord AB, Swedish Trade Council och från Finland Uleåborgsregion samt från Norge Troms och Nordlands fylke.   Projekttid: 2008-2010   Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord    ...

Read More

Projektets målsättning var att vidareutveckla det musikaliska och kulturella samarbetet på Nordkalotten för att profilera och stärka regionens identitet. Samarbetspartner var Norrbottens läns landsting/Norrbottensmusiken, Uleåborgs stad/Oulu Sinfonia, Nordnorska landsdelsmusikerordningen.   Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord   Projekttid: 01.08.2011-30.06.2014    ...

Read More

Målsättning med projektet var att tillvarata och vidareutveckla den samlade musikkompetensen på Nordkalotten. Projektet innehöll bl.a. orkesterutbyte, unga musikers orkester, musiklärarnas orkesterverksamhet, kompositionskonsert och årlig festival där projektområdets musik presenteras. Huvudman för projektet var Norrbottens Musiken i Luleå och samarbetspartner var Uleåborgs Stads och Troms Stads kulturförvaltningarna.   Projekttid: 2008-2010   Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord    ...

Read More

FilmArc 2.0   Inom FilmArc 2.0 utnyttjades erfarenheterna som man fått av det tidigare projekten och utvecklade vidare de åtgärder som visat sig vara bra och effektiva. Projektområdet utökades till att omfatta även finska Lappland.   Projekttid: 2011-2014   FilmArc A och B   Projektets centrala målsättning var att få audiovisuella sektors företag och arbetare bilda international nätverk och där igenom förbättra sina arbetsmöjligheter.   Projekttid: 2008-2011   I projekten deltog Filmpool Nord och Film i Västerbotten...

Read More

Projektets målsättning var att med hjälp av marknader, internationalisering samt med utveckling av affärsverksamhet och teknologi förstärka stål- och metalindustrins konkurrenskraft och långsiktig tillväxt inom Bottenviksbågeregionen. Samarbetspartner var Raahe Region Technology Center OY, Kemi-Tornio University of Applied Sciences Lappia, Business Oulu, Ab Centek, Luleå Tekniska Universitet och Bothnian Arc.   Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord   Projekttid: 01.07.2011-30.06.2014    ...

Read More

Projektets målsättning var att bilda en gränsöverskridande producent och utvecklingsnätverk mellan Sverige, Finland och Norge inom Bioenergisektorn. Projektet genomfördes i samarbete med Tornedalsrådet och huvudfinansiär var Nordiska Ministerrådet.   Projekttid för första projekt: Mars 2008-februari 2009 Rapport: Bioenergisektorn i Tornedalen och Bottenviksbågen   Projekttid för andra projekt: År 2009 Under året genomfördes Workshops, där regionens behov och vilja för bioenergisektorns utveckling kartläggs.   Projekttid för tredje projekt: År 2010 Under året kartläggs Bottenviksbågeregionens råvarutillgångar...

Read More

Målsättning var att sammanföra forsknings- och utvecklingsorganisationer, företag, lokala myndigheter och finansiärer i norra Sverige, norra Finland och norra Norge inom energisektorn samt utveckla samarbetet mellan dessa aktörer. Samarbetspartner var Luleå Tekniska Universitet, Centek, Kemi-Tornionlaakso Municipal Education and Training Consortium Lappia, Rovaniemi University of Applied Sciences, Oulu Innovation, Ylivieska regionkommun, Bedriftskompetanse Narvik, Norut Narvik, Högskolan i Narvik och Bothnian Arc.   Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord   Projekttid: 2010-04-01--2012-03-31    ...

Read More

Projektets målsättning var att stärka gränsöverskridande handel och arbeta för att industrins investeringar stannar inom regionen genom att öka samarbetet mellan småföretagen i norra Finland, norra Sverige och norra Norge. Samarbetspartner var Internet Bay AB, Dimes RY ja Bothnian Arc.   Huvudfinansiär: Interreg IV A Nord   Projekttid: 2011-02-01--2013-09-30    ...

Read More

Målsättning med projektet var dels att öka samarbete samt forsknings- och utbildningsinsatser mellan företag i norra Finland och norra Sverige och dels att öka medvetenheten av de samarbetsmöjligheter som finns i båda sidorna av gränsen. I projektet medverkade Internet Bay från Luleå, Sverige och Dimes ry från Uleåborg, Finland.   Projekttid: 2009-01-01--2010-05-15    ...

Read More